Nhà tuyển dụng liên quân CNTT

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 05/2022

CÓ 295 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

    1   
 • Xếp hạng việc làm: 332 điểm

Tổng điểm 332 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 230 điểm

Tổng điểm 245 điểm

Xem cách tính điểm
    3   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 226 điểm

Tổng điểm 241 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 184 điểm

Tổng điểm 199 điểm

Xem cách tính điểm
    6   
 • Xếp hạng việc làm: 190 điểm

Tổng điểm 190 điểm

Xem cách tính điểm
    7   
 • Xếp hạng việc làm: 187 điểm

Tổng điểm 187 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 169 điểm

Tổng điểm 184 điểm

Xem cách tính điểm
    9   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 163 điểm

Tổng điểm 178 điểm

Xem cách tính điểm