Việc làm  /  Tìm việc làm: Phúc Lợi Cao 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 95 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Phúc Lợi Cao

Tìm việc làm 05/2022 với quyền lợi được hưởng Phúc Lợi Cao 

  TPHCM
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
115
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 105 điểm

Tổng điểm: 115 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
  10-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
114
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 104 điểm

Tổng điểm: 114 điểm

Xem cách tính điểm
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 1 triệu VNĐ
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 300 ngàn VNĐ
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
  20-60 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 2 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  4-8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm