Dịch vụ làm video giới thiệu doanh nghiệp. Ấn tượng, chuyên nghiệp tại HCM. Giá chỉ từ 3 triệu đồng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 02/2023

CÓ 109 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 51 điểm

Tổng điểm 61 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 48 điểm

Tổng điểm 58 điểm

Xem cách tính điểm
    3   
 • Xếp hạng việc làm: 50 điểm

Tổng điểm 50 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 39 điểm

Tổng điểm 49 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 39 điểm

Tổng điểm 49 điểm

Xem cách tính điểm
    6   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Mời thành viên: 3 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 31 điểm

Tổng điểm 44 điểm

Xem cách tính điểm
    7   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 31 điểm

Tổng điểm 41 điểm

Xem cách tính điểm
    8   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 24 điểm

Tổng điểm 34 điểm

Xem cách tính điểm
    9   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 31 điểm

Tổng điểm 41 điểm

Xem cách tính điểm