Dịch vụ làm video giới thiệu doanh nghiệp. Ấn tượng, chuyên nghiệp tại HCM. Giá chỉ từ 3 triệu đồng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 12/2022

CÓ 105 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

    1   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 33 điểm

Tổng điểm 43 điểm

Xem cách tính điểm
    3   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 32 điểm

Tổng điểm 42 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 29 điểm

Tổng điểm 39 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 26 điểm

Tổng điểm 36 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Mời thành viên: 1 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 11 điểm

Xem cách tính điểm
    7   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 23 điểm

Tổng điểm 33 điểm

Xem cách tính điểm
    8   
 • Xếp hạng việc làm: 31 điểm

Tổng điểm 31 điểm

Xem cách tính điểm
    9   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Mời thành viên: 3 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 17 điểm

Tổng điểm 30 điểm

Xem cách tính điểm