Việc làm  /  Tìm việc làm: CNTT 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 955 tin tuyển dụng việc làm từ khóa CNTT

Tìm việc làm 05/2022 với từ khóa CNTT 

  TPHCM
  7-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
14
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm
  15-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
40
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm
  10-30 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
25
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 15 điểm

Tổng điểm: 25 điểm

Xem cách tính điểm
  5-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
125
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 115 điểm

Tổng điểm: 125 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 3.5 triệu VNĐ
82
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 72 điểm

Tổng điểm: 82 điểm

Xem cách tính điểm
  3-6 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
60
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 50 điểm

Tổng điểm: 60 điểm

Xem cách tính điểm
  3-6 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
38
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 28 điểm

Tổng điểm: 38 điểm

Xem cách tính điểm
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm